Озеленяване с ландшафт разработки

Озеленяване с ландшафт разработки

Озеленяване с монтаж на поливни системи - всички устройствени територии 

Площи: Паркоустройствени до 20 дка

Гаранция: до 6-12 мес.

Област: Бургас

 

Озеленяване с широко приложение по предназначение и площ на териториите в Бургаска и периферни Области.

  • благоустройство & парково-градинско /комунално/ довършително строителство на планировки с геодезия на имотите и проучване предимно за целите на озеленяването и градинско напояване с ПХУ;
  • специализирани ръчно-механизирани земни работи в разчистване и подготовка на терени за озеленяване, цялостна градинско-паркова поддръжка с растителна защита;
  • видов и ценови подбор, дребно до отглеждане на декоративен посадъчен материал по проектни задания и дендрологични разработки, едрови групажни доставки на растения за екстериорно озеленяване. Фитосанитарно обследване и мероприятия - лесопаркове, горски съобщества, градски насаждения, маломерни зелени площи и дворни градини;
  • залесяване, засаждане за озеленяване с дълготрайни дървесно-храстови мелиоративни-пояси/-екрани/ -живи стени, декоративни, овощни, почвопокривни, тревисти, цъфтящи и билкови растения, затревяване с тревна смеска или специални за нуждите по поддръжка чимове;

Comments are closed.