Други Услуги в Ландшафта

Други Услуги в Ландшафта

АрхЛанд Аутсорсинг на експертизи, строително-архитектурни услуги, разновидни дейности (селскостопански, агро-градинарски)

  • авторски надзор, инженеринг и консултантски дейности на благоустройствени и паркоустройствени строежи от всички устройствени и подфункционални зони. Аналитично-административни работи в производствено-търговско, строително-архитектурно договаряне - изпълнение - обслужване. Актуване на всички действително извършени мероприятия;
  • експертни становища по всички трайни насаждения (фитосанитарни оценки), градски паркове, лесопаркове, зоо и ботанически градини, авто алеи, пешеходни комуникации, геодезия с вертикална планировка, ВиК, схеми на водните потоци (водоотвеждане, водохващане, събиране или съхраняване) за напоителни нужди, мобилни басейни, водни каскади, езера, фонтани, инженерни хидромелиорации (добив и управление на водните ресурси), ОВОС и др. експертизи в екологията, от селскостопански характер;
  • доставка - хумусен субстрат (насипен или опакован) Запръстява, био рекултивира сметища, нарушени терени в промишлеността, естествено обогатяване, възстановяване на почвеното плодородие в овощарството, конвенционално производство, градинарство, ландшафтни дейности,  озеленяване, терени за спорт и рекреация. Опит в устрояване на комунални обекти ПСОВ - Димитровград, Ст.Загора;
Аутсорсинг

Продава био компост за трайно почвено подобряване.

  • поддръжка на зелени, декоративни водни площи, паркови съоръжения, обзавеждане, инфраструктура за напояване, поддръжка на линейни инженерно-технически съоръжения, резитба на опасни дървета, почистване на просеки, хендеци, мероприятия в растителната защита/ борба с болести, вредители по декоративната растителност, дейности в биоземеделието;
  • специфични дейности по реновиране на различни терени, покривни зелени тераси, партери, вертикални градини, имотни удобства и екстри. Подмладяване на овощна, декоративна дълготрайна растителност. Реконструкция на амортизирана тревна площ. Обновяване на озеленяване;

Comments are closed.