Други Услуги в Ландшафта

Други Услуги в Ландшафта

  • авторски надзор, инженеринг и консултантски дейности на благоустройствени и паркоустройствени строежи;
  • експертни становища по всички трайни насаждения, градски паркове, лесопаркове, зоо и ботанически градини, пешеходни комуникации, геодезия с вертикална планировка, ВиК, схеми на водните потоци (водоотвеждане, водохващане, събиране или съхраняване) за напоителни нужди, басейни, водни каскади, завеси, езера, фонтани, инженерни хидромелиорации (добив и управление на водните ресурси) и др.;
  • инвестиционно проектиране с цел продажба на имоти, възстановяване на нарушени терени в промишлеността, ПСОВ, сметища, озеленяване и поддръжка на линейни инженерно-технически съоръжения, терени за спорт и рекреация;
  • фитосанитарни становища, ОВОС и др. експертизи в екологията;
  • поддръжка на зелени и водни площи, паркови съоръжения, обзавеждане и инфраструктура, резитба на опасни дървета, почистване на просеки, хендеци, растителна защита/ борба с болести, вредители по декоративната растителност;
  • специфични дейности по реновиране на различни терени, покривни зелени тераси, вертикални градини, имотни удобства и екстри;

Comments are closed.