План-Схема Ландшафтна Архитектура

Схема по част ПБ или Ландшафтна архитектура за ПУП на имоти

ГРАДОУСТРОЙСТВЕНИ ЛАНДШАФТНИ РАЗРАБОТКИ

ИЗГОТВЯНЕ НА ЛАНДШАФТНИ ПЛАН-СХЕМИ КЪМ ПУП – ПРЗ С РАЗЛИЧНИ УСТРОЙСТВЕНИ ЦЕЛИ

Представяме примерен ландшафтен проект. План – Схема по част ПБ за узаконяване на настилки и озеленяване на два имота на нов “УПИ I – 20,21”, кв.3 по плана на „Гробищен парк” в гр. Бургас. Единствено по този начин се урегулират градоустройствено всички ПИ или се регламентират промени на УПИ. Разбира се ПУП трябва да отговаря на функционалното зониране, определено в ОУП на територията на дадена община. Всъщност предмета на архитектурната разработка долу третира под-функционалното зониране на даден имот в дадена зона. На база градоустройствените показатели посочени в матрицата се изготвя и подробно проектиране. Най-често това е двуфазен инвестиционен проект – Технически и работен, съответно в мащаб 1:250 или 1:200, за детайли – М 1:100 или М1:50.

Ландшафт – План-схема за ПУП-ПРЗ 

ОБЕКТ: ПУП-ПРЗ ЗА ИМОТ 21 И ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ ЗА УПИ I – 20, КВ. 3 ПО ПЛАНА НА „ГРОБИЩЕН ПАРК”, ГР. БУРГАС, ОБЩ. БУРГАС; 

ЧАСТ: ПАРКОУСТРОЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО (ПБ)

ФАЗА: ГРАДОУСТРОЙСТВО

План за регулация и застрояване

Становището (текстовата част) е изготвено въз основа на Кадастрален план и План за застрояване и регулация. Данните се отнасят за два имота към Подробен Устройствен План (ПУП) на „УПИ I – 20” и „ПИ 21”, кв.”3”, землището на гр. Бургас. Ново обособената S обща площ на “УПИ I – 20,21” е 1 516.50м². Отредена е за автосервиз и шоурум – тип устройствена зона – производствена и складова (П), разновидност – предимно производствена (Пп).

Други изходящи електронни или сканирани материали: Копие на Геодезическо заснемане – М 1:500; Проектът (графичната част), който изработваме при наличие на съществуваща дълготрайна растителност /в южната част на „ПИ 21” има съществуващо широколистно едро размерно дърво/ се състои от два чертежа.

Схема – фитосанитарна оценка в М 1:500 и План – схема за паркоустрояване и благоустрояване в същия мащаб.

Фитосанитарна Схема

Местоположение и състояние:  В ново обособените граници на имота съществуващия терен е благоустроен съобразно текущото предназначение на „УПИ I – 20” за автосервиз и магазин за авточасти и паркинг. Периферната площ около сградата е асфалтирана. На териториите на въпросните имоти няма поддържана зелена площ, както и озеленени площи. „ПИ 21” в преобладаващата си част е зает от тревиста растителност естествено настанена, установено при огледа на място.

План-Схема Ландшафтна Архитектура

Спазени нормативи: чл.25, ал.(3), т.2 на Наредба №7 към ЗУТ – Позел. мин. 20 % при норматив от 20% до 40% от територията на имота. 1/3 от зелената площ трябва да бъде осигурена за засаждане с дълготрайна декоративна дървесна (широколистна, иглолистна) и храстова (цъфтяща, вечнозелена) растителност. Посочените нормативни отстояния на растителността се отнасят за типа ниски дървета с височина до около 5м. Храстовидната растителност е ситуирана също в ивици от жив плет или зелена стена с височина до около 2,50 и 1,0м. ; Съобразно осигуряване на минимално необходимата площ за озеленяване обслужващия тротоар е решен с ширина 50см по чл.50, ал.(2), т.4 от Наредба #7 от 2003г. ;чл.94, ал.(2), т.1 и т.3 от Наредба №7 към ЗУТ;

Предвиден е двупосочен авто подход с ширина 6.00 м. за зареждане, обслужване на автосервиза и шоурума. Също така планирана е достатъчна площ за паркиране. Инвестиционният проект следва да съдържа проект по част „Паркоустройство и Благоустройство” във всички свои фази на “УПИ I – 20,21”, кв.3 по плана на „Гробищен парк” в гр. Бургас. Да бъде в съответствие с чл.68, ал.1 и ал.2, т.1 от ЗУТ. Нужно за доказване размера и вида на изискуемите озеленени площи на база обособяването му, като автосервиз и шоурум с търговско-обслужваща цел.

Заключение: Осигурена е минимално необходимата площ за озеленяване на ниво околен терен за ъгловия имот “УПИ I – 20,21”, съобразно всички изисквания на Наредба за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Община Бургас (Наредба-Зелена система-Общ. Бургас). Площта на настилките в схемата да се счита за максимална.

План-схемата за ПУП-ПРЗ по част ПБ, фаза градоустройство е екипна към архитектурно студио „Вертикали“ ЕООД.