Озеленяване на Кондоско Бизнес Център – Бургас

Ландшафт Проект по щатно задание: Паркоустройствo и благоустройство на прилежащ терен към сграда с партерни офиси.

Проектиране по част ПБ на съвременна Офис административна сграда.

Освен с модерният архитектурен облик на окачена алуминиева фасада, сградата ще впечатлява бъдещите си бизнес ползватели и с добра функционална пригодност. Това са удобни външен и подземен паркинг, не по-малко привлекателен екстериор и покривна градина.

Ландшафтната разработка, я считаме за успешен естетически завършващ дизайн. Дендрологичният проект не се реализира и на 10% от своя замисъл. Съпротивата от страна на инвеститора за използване на проектната дълготрайна растителност е неоснователна и до днес. Доказателство за това твърдение е богато озеленената в съседство нова сграда (бивша бензиностанция). Сходните посока на приходящ визуален контакт, фасадна дистанция, височина, изложение и др. могат само да подкрепят дори едро размерни растителни обеми на архитектурно-технически добре замислени места.

Отживелица е мнението за това, че растенията биха скрили погледа към целевия субект, бил той – морски пейзаж или небесно отразяваща стъклена сграда!

Бележки: Геопластиките на централните зелени острови не са изпълнени с предвидената в проекта обла куповидна форма. Озеленяването е силно редуцирано по състав на дълготрайната декоративна дървесно-храстова растителност.

Период: лято 2006год. / Площ: ~0,6 дка.
Обхват: Вертикална планировка и Озеленяване.
Организация: Бургос Комерс – В. Вълков ЕООД.

Галерия