План-Схема Ландшафтна Архитектура

Схеми по Ландшафтна Архитектура

Ландшафт – План-схема за ПУП-ПРЗ 

ГРАДОУСТРОЙСТВЕНИ

ЛАНДШАФТНИ  РАЗРАБОТКИ

ИЗГОТВЯНЕ НА ЛАНДШАФТНИ  ПЛАН-СХЕМИ  КЪМ ПУП – ПРЗ  С РАЗЛИЧНИ УСТРОЙСТВЕНИ ЦЕЛИ

 

Представяме примерен проект (План – Схема) за  ОБЕКТ: ПУП-ПРЗ ЗА ИМОТ 21 И ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ ЗА УПИ I – 20, КВ. 3 ПО ПЛАНА НА „ГРОБИЩЕН ПАРК”, ГР. БУРГАС, ОБЩ. БУРГАС

ЧАСТ: ПАРКОУСТРОЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО (ПБ)

ФАЗА: ГРАДОУСТРОЙСТВО

План за регулация и застрояване

Становището (текстовата част) е изготвено въз основа на кадастрална основа и план за застрояване и регулация към Подробен Устройствен План (ПУП) на „УПИ I – 20” и „ПИ 21”, кв.”3”, землището на гр. Бургас.  Ново обособената S обща площ на “УПИ I – 20,21” е 1 516.50м², отреден за автосервиз и шоурум –

тип устройствена зона –производствена и складова (П), разновидност –предимно производствена (Пп).

Други изходящи електронни или сканирани материали: Копие на Геодезическо заснемане  – М 1:500

Проектът (графичната част), който ние изработваме при наличие на съществуваща дълготрайна растителност /в южната част на „ПИ 21” има съществуващо широколистно едро размерно дърво/ се състои от:

Схема – фитосанитарна оценка в М 1:500  и 

План – схема за паркоустрояване и благоустрояване в същия мащаб.

Фитосанитарна Схема

Местоположение и състояние:  В ново обособените граници на имота съществуващия терен е благоустроен съобразно текущото предназначение на „УПИ I – 20” за автосервиз и магазин за авточасти и паркинг, като периферната площ около сградата е асфалтирана. На териториите на въпросните имоти няма поддържана зелена площ, както и озеленени площи. „ПИ 21” в преобладаващата си част е зает от тревиста растителност естествено настанена, установено при огледа на място.

План-Схема Ландшафтна Архитектура

Спазени нормативи:  чл.25, ал.(3), т.2 на Наредба №7 към ЗУТ – Позел. мин.20 % при норматив от 20% до 40% от територията на имота. 1/3 от зелената площ трябва да бъде осигурена за засаждане с дълготрайна декоративна дървесна (широколистна, иглолистна) и храстова (цъфтяща, вечнозелена) растителност. Посочените нормативни отстояния на растителността се отнасят за типа ниски дървета с височина до около 5м. Храстовидната растителност е ситуирана също в ивици от жив плет или зелена стена с височина до около 2,50 и 1,0м. ;

Съобразно осигуряване на минимално необходимата площ за озеленяване обслужващия тротоар е решен с ширина 50см по чл.50, ал.(2), т.4 от Наредба #7 от 2003г. ;

чл.94, ал.(2), т.1 и т.3 от Наредба №7 към ЗУТ;

Предвиден е двупосочен автоподход с ширина 6.00 м. за зареждане,  обслужване на автосервиза и шоурума, както и за паркиране.

Инвестиционният проект следва да съдържа проект по част „Паркоустройство и Благоустройство” във всички свои фази на “УПИ I – 20,21” , кв.3 по плана на „Гробищен парк” в гр.Бургас , в съответствие с чл.68, ал.1 и ал.2, т.1 от ЗУТ, за доказване размера и вида на изискуемите озеленени площи на база обособяването му като автосервиз и шоурум с търговско-обслужваща цел.

Заключение: Осигурена е минимално необходимата площ за озеленяване на ниво околен терен за ъгловия имот “УПИ I – 20,21”, съобразно всички изисквания на Наредба за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Община Бургас (Наредба-Зелена система-Общ.Бургас). Площта на настилките в схемата да се счита за максимална.

План-схемата за ПУП-ПРЗ по част ПБ, фаза градоустройство е екипна към архитектурно студио „Вертикали“ ЕООД.