Мисията (НЕ)ВЪЗМОЖНА! ( 1 )

Поддръжка в Парковото Строителство – последни практики, препятствия, тенденции за развитие.

Акценти в Озеленяването: Ландшафт Услуги целогодишно в затворен кръг  https://luboland.com – АрхЛАНД Дивелопмънт .

Озеленяване поддръжка

Поддръжката е „черешката“ на всеки продукт, средство, изделие на изкуството, особено на комплекс от услуги касаещи динамично променяща се среда /ежегодно, сезонно, ежемесечно/ ! Паркът е обемно-пространствен недвижим актив, екологичен ресурс с променящи се качества – общи комунални, функционално естетически, икономически и пр.

В смисъла на откритите селскостопански, земеделски работи и градинарство е трудоемка системна и специфична дейност.

Обслужването е свързано с инвестиционното и довършително строителство, чрез ландшафтни проекти в които се залагат предварителни икономически параметри в стратегически план. Именно поради сложността на проектите – всички изисквания се вписват в т.нар.“ПЛАНОВО ЗАДАНИЕ“. То обикновенно посочва всички включени проучвателни, дизайнерски, инженерно-технически дейности, нужда от надзор в изпълнението на проекта, най-вече първоначална рентабилност.

https://luboland.com

Рентабилността на една паркова среда е 3 вида – Гаранционна (първоначална) до 1 год. или сезон, Следгаранционна до 3-5 год. и Дълговечна за новите поколения.

Озеленяване поддръжка

Тази „рентабилност“ се постига в различните си аспекти чрез заложен замисъл в проекта за професионална отговорност, посадъчни грижи и редица др. СМР със заложено гаранционно обслужване, след посадъчни грижи, до оформяне, допълване с растения, елементи и т.н.

Последващата експлоатация на всяка площ от градоустройствените системи цветово кадастрално представена като:

„черно-червена“ (сграден фонд) – съществуващи/ проектни/ планиращи се комплексно обществено-публични и частни сгради, различни постройки и др. с временен характер;

„виолетова“ (транспортна) включваща всички международни, държавни, междуселищни и вътрешни комуникационна трасета;

„жълто-оранжева“ (транспортно-комуникационна) – смесена, предимно пешеходна, вело/ мотоциклетни трасета и др.;

„зелена“ (зелени покриви, градинско-паркова, площадна, зелени ивици към инж.-техн.инфраструктура, мелиоративни пояси);

„синя“ (различни водни басейни с приточна мрежа), в голяма степен зависи от проектно заложените условия именно за обгрижването й на всяка от тях.

Тук трябва задължително да се прави разлика между обгрижване и поддръжка на живата и (НЕ)жива материя – настилки, съоръжения и др.

Косене на трева фирма

Тук широките ландшафт специалисти заемат доста рисковано и в повечето случаи отговорно място между управляващи и лидери, между архитекти и ЕКО инженери, между предприемачи и мениджъри, между градинари и агрономи, различни лица с анализаторски, технически, изпълнителни и др. компетенции лица.

Някои проекти често (НЕ) получават одобрение от институциите, поради:

– липса на фукционална пригоденост и възможности за поддръжка в бъдещата експлоатация;

– липса на ресурси за напояване, съответно по-скъпи изолации, възпрепятстват озеленяването на
силнозастроените централни градски части;

– липса на конструктивно заложени изисквания за издържане на зелените покриви например;

– липса на достатъчно гаражи и паркоместа, зелени площи;

* някои от тях присъстват в 10 точкови обществени критерии за одобрение – Областно утвърдени от ЕК в различните области на Република България!

Поддръжка на зелени площи

Поддръжката на различните градски/ крайградски зони, индустриални, туристически § спортно-развлекателни, рекреационни дестинации обуславя, обслужването на всички техни практико-фукционални удобства.

Ландшафтът на дадена територия се гради с взаимни усилия на поколения наред. Това са последователи от различни  административно-управленски /държавни, частни или смесени партньорства/ икономически или бизнес нива – държавници, индустриалци, кметове, градоустроители, архитекти, майстори градинари, инвеститори-предприемачи, строители, инженери, активни граждани, талантливи различни самодейци, хора на изкуството и вс. останали, които косвено подпомагат цели отрасли в ландшафтната индустрия /земеделски производители, търговци, занаятчии/.

Изграждане на двор

От тук става ясно колко е сложен, като архитектурен замисъл пейзажа – симбиозен мулти продукт изискващ глобални познания не само за отделните системи в него, но и за динамично променящата се жизнена среда.

Тревни площи

Същевременно този общ облик или характер на даден град, селце или сателитно /жилищно, вилно, курортно/ образование може да е изключително екологично и икономически благодатен, ако се гради устойчиво с последователни политики.

Пътека в двор

С времето ландшафтната среда до узрява сама, като природна част – ни учи постоянно за неща допуснати, компромисно в изграждането й.

Частна вила поддръжка

Тогава се променят не само зелената система / озеленяването, а и цели булеварди преосмислят значението си в изцяло пешеходни централни артерии, допълват се нови алеи, реконструират се дренажно-отводнителни системи, създават се мелиоративни пояси, ветрозащитни екрани, обновяват се мн. др. градски и паркови елементи.

Двор поддръжка

„Опитният парков Архитект – Сеньор е способен освен да управлява дадена обширна територия (в повечето случаи негово отредена 3 до 5год. собственост), да я регламентира за устройствено планиране или да я поддържа еднакво умело, дори да (НЕ) е авторска планировка при най-добрата средна годишна цена!“ Сеньор л.арх. Л. Игнатов.

Зелени площи поддръжка

Разбира се заключението е направено по наша преценка на база професионална история. Също така изхождаме от известна доза условност, характерна за бизнес средата у нас, /доста по-различно приета от другите страни/.

При следните условия:

  • за период от поне 8 год. (за България), над 10год. за др. страни от Европа, 10-14год. Азия;
  • без да компрометира качеството на гледките през всички сезони;
  • талант не само на проект, но и в договорните условия на плащане … последното е все по-сложно разковниче на успеха;

… следва Част 2 – Продължение в цени на отделни услуги под наем или обобщено ценообразуване!

Поддръжка на басейни

Очаквайте НОВИЯТ ПРОДУКТ за (НЕ)желани гледки от (НЕ)завършени сгради/ (НЕ)законно строителство, (НЕ)поддържани терени, сметища, различни замърсявания:

  • Маскира § Декорира Екстериорни (НЕ)желани гледки;
  • Разрушава (НЕ)законно строителство, опасни сгради;
  • РЕновира/ – РЕкултивира изоставени имоти с дворове;

Визитна картичка ландшафтен инжинер