Проучване на селищни паркове

за ландшафтно проектиране по задание за

подобряване условията за отдих в градските паркове

Анализ на архитектурния екип за обновяване на парковата среда,

чрез представяне на цялостно инвестиционно решение

 

Композицията на парка с различни зони за активен и пасивен отдих, занимания на открито, културни събирания и други са в

основата на неговото бъдещо развитие. Креативността на проекта се определя от палитрата на местните условия за живот –

– възрастова и расова структура на населението, заетост, обичаи и традиции.

ЗАДАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ „СЕЛИЩНИ ПАРКОВЕ, ОБХВАТ И СЪДЪРЖАНИЕ

Цели и изисквания на ландшафтния проект

За съответните обекти от раздел селищни паркове и подобекти се вписват в задание оформено от личен състав. Или съвместно с проектанти. В зависимост от големината на населеното място и активността на населението. Се проучват местните производства, търговия, различни типове туризъм. и други отрасли свързани исторически със социално-икономическия живот на селището. Търсене на нови актуални насоки в бъдещото развитие на региона може да се окаже ключов фактор за проекта. Така ще го подсили функционално, ще подчертае интересна уникалност, устойчивост.

Основната част от изходящите документи за проектиране на селищни паркове се осигуряват от Възложителя на проекта. Тук проектантите изначално се сблъскват с липса на изходяща база от данни за местността. Ако главният архитект не предостави ситуация, екипа изисква кадастрален / регулационен план и дигитализира нужната основа на обекта. Често теренът трябва да се заснеме от геодезист за конкретното проектиране. Определя се височина на релефното сечение. Отразяват се точно различни съоръжения, настилки, постройки огради, Ел./ВиК елементи, трайна растителност по цялата територия.

СЕЛИЩНИ ПАРКОВЕ / ЦЕНТРАЛЕН ГРАДСКИ ПАРК И ЗЕЛЕНА ПЛОЩ В

С. БАТА, ОБЩИНА ПОМОРИЕ

ландшафтно проучване на селищни паркове в Бургас и региона
нов план за реконструкция на парк Бата

ПРЕДПРОЕКТНИ ПРОУЧВАНИЯ:

Местоположение Обектът е разположен в село Бата, намиращо се в централната част на Община Поморие, област Бургас. Локация: Разстоянията от с. Бата до Черно море е 11.20км., до с. Медово – 8.2км, до гр. Поморие – 28км, до гр. Бургас – 34.8км. Селото е с хълмист релеф и площ – 30.19км².Обектът за проектиране е разположен в центъра на село Бата. Представлява парк с площаден характер съдържащ мемориални елементи (паметник на загиналите български войници и костница). Подобект I и градина. Подобект II – разделени помежду си от еднопосочно улично платно (с ширина 9м). Граничи на север с ул. Иван Вазов, на запад с кметството и частни поземлени имоти, на юг с ул. Отец Паисий и на изток с централна улица.

Двата подобекта се отнасят към Категория III за ландшафтно проучване и инвестиционно проектиране. Проектът следва да се съобрази с формата на подобектите и съществуващо озеленяване в техните граници и непосредствена периферия. Също така с предимно дървесната растителност, достигнала преобладаваща средна височина над 15.0м. Относно формирането на зеления ландшафт е необходимо допълване на видовия състав. Главно с храстовидна растителност и акцентно с дървесна – подчертаваща композиционното изграждане на територията.

Териториален обхват:

Обща площ на обекта:      5.28 дка                       Периметър:     Подобект I = 282м ; Подобект II = 139.50м

Население:  Населението е 1 228 жители (към 15.Септ.2009г.) заето в икономическите отраслите – лозарство, овощарство, животновъдство, строителство и туризъм. Демографският прираст е положителен. За голяма част от предимно младото население – паркът се явява притегателен център.

Характеристика на релефа:  Релефът е равнинен с наклон до 8% със северозападно изложение. Средният теренен наклон на обекта е ~ 4%. Теренът на подобект I е по-стръмен в югоизточната си половина и е по-нисък от нивото на заобикалящия го тротоар с от 0.35 до 1.40м (1.60м).

Надморска височина на обекта:   от 20313 до 20563 м.

Климат и почви:

Климатът е смесен определен от влиянието на южната подобласт на Черноморската климатична област. И от припланинската подобласт на Преходно-континенталната климатична област. Благодарение на това есените тук са дълги и по-топли от останалите части във вътрешността на страната, докато пролетта е по-скоро студена и настъпва месец по-късно. Характерна е мека зима, прохладно лято. През годината над 210 дни са слънчеви. Средногодишната температура на въздуха е от 12 до 12,50С. Като средната януарска температура е от 0 до 10С , а средна юлска температура е  23-260С. Средногодишният валеж е от 460 до 600 mm, чиито минимум е в периода VI – VIII мес. Снеговалежите са минимални, поради което снежната покривка се задържа не повече от 5-7дни.

Почви

Почвите са характерни за района – главно оподзолени канелени горски почви. На места в района има ограничено – типични и излужени канелени горски почви. Оподзолените канелени горски почви – силно излужените до слабо оподзолени канелено-горски почви са плитки. Те заемат заравнените била и склоновете с по-слаб наклон. Главната особеност на този вид почви е силно разсветленият /оподзолен/ хумусно-алувиален хоризонт. Мощността на хумусния слой е 20-34 см.

Илувиалният В хоризонт е плътен, с призматична структура. Общата мощност на профила е 104-136 см, а при силно оподзолените – до 60 см, карбонатите са изнесени дълбоко. Тези почви имат глинесто-песъчлив и леко песъчливо-глинест механичен състав в повърхностния хоризонт. Като вследствие оподзоляването и обработката почвената структура на орницата е разпрашена. Физичната глина в хоризонт А е от 11 до 20%, а по дълбочина на профила достига до 52%. Слабо запасени с органично вещество, което в хоризонт А е от 0.5 до 2%. В миналото тези райони са били заети с широколистни гори.

Растителност:Естествената растителност в района на обекта е представена от средноевропейски дъбови гори.

Обобщената климатична характеристика във връзка с проектирането на растителност е, че условията са благоприятни за развитие и на разнообразен видов състав. Това се дължи на липсата на екстремни стойности на показателите на основните климатични елементи. Във видовият състав позволява да се включат средно студоустойчиви, топлолюбиви, сухоустойчиви и дори по-взискателни към почвените условия видове. Поради благоприятния ветрови режим, съчетан с висока атмосферна влажност през зимните месеци. И поради ниската сума на валежите през лятното полугодие.

Нормативът за площта на обществена озеленена площ за широко и специфично ползване за всички села е 4 м²/ жител по чл. 31, ал.1 на Наредба №7 за ПНУТ.

ЗАДАНИЕ за подобряване условията за отдих в градските паркове

 Обект: „Паркоустройство и благоустройство на централна селищна зона – с. Бата, Община Поморие”

 Подобект I : „Централен Парк” – с. Бата

   Общи сведения: Община Поморие изисква еднофазно разработване на паркоустройствен проект за централен парк в с. Бата за културни развлечения (сценични прояви, изложения, забавления) и пешеходен отдих. Обектът е публична общинска собственост. Инвеститор – Община Поморие.

В необходимост на проектните работи са осигурени надземен кадастрален план с геодезически данни за обекта и околния терен. Площта на парка е 4 971.00кв.м.

Теренът за изграждане на парк за културни развлечения и пешеходен отдих е с равнинен релеф. И северозападно изложение в централната част на с. Бата. Формата на обекта за проектиране е щитообразна и представлява вдлъбнат (нивото на терена е по-ниско от околните улици с ~1.0-2.0м) остров на седемклонно кръстовище. Диагонално от северозапад на югоизток обекта граничи, както следва: с асфалтирани – обширно кръстовище (до сградата на Кметство – с.Бата) и площад (до ОУ „Христо Ботев” ).

Основен подход

Основни подходи към територията на обекта са в северозападната, в горната североизточна (затворен). И главен в югоизточната част с транспортен портал. Съществува възможност за запазването на първия подход. На територията на обекта са разположени следните сгради и съоръжения:

 • ограда с височина 1.20-2.00м;
 • стопанска обслужваща сграда;
 • монумент на български войници;
 • информационна плътна стена/ нисша;
 • стари детски и спортни съоръжения;
 • алейна мрежа от трошенокаменна настилка, ограничена от вертикални бордюри;
 • централен осветителен стълб;
 • занемарени пейки;

През територията на парка преминава подземна дъждовна канализация. Има съществуващи едроразмерни (предимно ценни) дървета по периферията на имота, както и улично озеленяване, създаващи околно засенчване.

Въз основа на предпроектни проучвания по темата „Селищни паркове“ следва да бъдат извлечени детайлни данни за природните условия в района на обекта. Те включват климатична характеристика, почвени и геоложки условия, съществуваща дървесна и храстова растителност. Под особено внимание да се поставят екстремалните стойности на климатичните показатели.

  Цели на проекта:

Да се развие концепция и техническо решение за функционално, обемно-пространствено и композиционно изграждане на територията. Като се съчетаят основните похвати на парковото и ландшафтно планиране за осигуряване на висок стандарт за отдих и развлечения, обществено и инженерно-техническо обслужване. Да се направи необходимото предпроектно проучване за изработване на техническата фаза на проекта. С цел запазване на съществуващата растителност, както и нейното вграждане в проектната композиция.

Основни изисквания към проекта:

 • Имайки в предвид традициите, природните дадености, специфичния релеф и икономическите предпоставки! Парковата площ да бъде така организирана и обогатена с дейности… че да позволява нейното естетично и природосъобразно ползване за нуждите на населението за пешеходен отдих и свързаните с тях развлечения.
 • Да се изгради пешеходна алейна мрежа съобразена с релефа. Връзките на околната селищна структура, със съществуващите съоръжения и нови архитектурни обекти. Поради необходимостта от крупни земни работи да се изчислят обемите на подложката и земните маси (за настилки и зелени площи). За целта да се изградят кладенци за изолиране на предвидената за запазване растителност (чрез фитосанитарна оценка) от насипната дейност.
 • Да се изгради обемно – пространствена структура на обекта чрез използване на подходяща дървесно – храстова растителност. Съобразно с новопроектираната алейната композиция, при оптимално запазване на съществуващата растителност.
 • Устройване на околната територия с оглед на безопасността и спокойствието на посетителите. Осигуряване на автомобилен достъп за инженерно – техническо обслужване.
 • Да се изработи проект за поливна система съобразен с проекта за алейна мрежа, с проектната и съществуваща дендрология. При нейното изграждане да се прецизира поливния режим диференцирано според физиологичните нужди на растителността.

Подобект II: “Централна зелена площ” – с. Бата

   Общи сведения: Местоположението на подобекта е югозападно от централен парк. Между двата подобекта има еднопосочно организирана улица. Общата му площ е 612.65кв.м. В северозападната му част има единични едроразмерни широколистни дървета разположени във вътрешността. Останалите съществуващи дървета са разположени по периферията на площта по протежението на оградата.

Цели на проекта: Подобряване на средата за социални контакти и отдих чрез ландшафтно организиране на пространството според паркоустройствените принципи за устрояване на обществени централни зони. Ландшафтно изграждане на пространството с парково-архитектурни съоръжения, растителност, елементи и градинско обзавеждане.

Основни изисквания към проекта:

 • Да се обособят уединени кътове за тих отдих и места за социални контакти.
 • Да се изгради функционална и удобна алейна мрежа позволяваща нормалната експлоатация на парковата среда, практически издържана за инженерно-техническо и санитарно-хигиенно обслужване.
 • Да се изгради обемно – пространствена композиция на обекта чрез използване на подходяща дървесно – храстова растителност съобразно с проекта за пешеходна комуникация.
 • Проектът за поливна система да се съобрази с използваната проектна и съществуваща растителност, с местата на пресичане с алейната мрежа.

Инвеститор/ Възложител:  ……………………………………

                                  (инж. Петър Златанов – кмет)

гр. Поморие / Септември. 2009 год.