ЛАНДШАФТНА АРХИТЕКТУРА & ДИЗАЙН

Дизайн на вашия мечтан тематичен кът – интимна градинка с веранда или покривна градина с пергола и саксийна растителност.

Парково и благоустройствено проектиране & обслужване

Ландшафтно планиране – поддръжка на селищна зелена система
Архитектурно оформление на инженерно-техническа инфраструктура, крайбрежни местности.
Управление на лесопаркове, курортни гори, представителни градини за дома, бизнеса.

Реализиран пакетен проект за озеленяване с част вертикална планировка – настилки & покривни градини

Архитектурно изпълнение на градски и извънградски пейзажи

Проектиране на всички ландшафтни елементи, без сградна и пътна инфраструктура

1. Пешеходни и подсилени настилки за широко обществено обслужване;

/инженерно-технически съпътстващи настилките съоръжения – стълби, подпорни стени, огради, площади, спортно-развлекателни зони, басейни, декоративни водни площи, паркинги/

2. Дворни, градинско-паркови територии и комунални площи от зелената градска система.

ЗА 16 ГОДИНИ

НАД 150 ПРОЕКТА

ДЕЙНОСТИ / ОБЕМ / ПЕРИОДИ

дейности                           обем     периоди

1. П р о е к т и                    150+ / 2006 – 2019

2. Реализации                   100   / 2010 – 2020

3. Обслужване                   75+  / 2012 – днес

4. Консултации                 300   / 2013 – днес

5. Техника под наем       60+  / 2015 – днес

6. Д р у г и                            60    / 2015 – днес

(търговия – паркови комуникации – СМР)

галерия