Изпълнител на проекти за вертикални планировки

Изпълнител на проекти за вертикални планировки с гарантирана поддръжка на озеленяването

Търсите изпълнител на проекти за вертикална планировка с гарантирана поддръжка на озеленяването? Попаднали сте на точното място! Вертикалната планировка е част от планировъчния благоустройствен development процес на всяко селище или поземлен имот. Най-образно казано вертикалната планировка е решение на терена между комуникациите и сградите, чрез набор от градоустройствени, инженерно-строителни и архитектурни похвати.

Фирма изпълнител за вертикални планировки в Бургас и региона

Благодарение на вертикалната планировка се определят наклоните на терена, както и ситуирането на стълбищата, подпорните стени, рампите, площадките, пътеките и подходите. С този вид планировка се определя и насочването на повърхностните води. Решава се и проблемът със събирането им посредством канавки и шахти. Благодарение на вертикалната планировка, изпълнителят взема предвид и предотвратяването на т.нар. почвена ерозия.

Как се прави вертикална планировка?

С вертикалната планировка се ситуират всички елементи на благоустройството (сутерен, подземно застрояване, стъпала, рампи, подпорни стени за терасиране, рамкиране на алеи, фундаменти на огради, площадки, подходи, пътища) за гео моделиране. Изходяща основа за това е геодезическото заснемане на дадена територия и архитектурно фиксиране на сградната кота нула.

ВИДЕО МАТЕРИАЛ

Преди да се поеме от съответните специалисти за цялостно разработване, архитекта заедно с геодезиста (понякога пътен инженер или архитект по озеленяване) свързват в инвестиционната концепция, желания идеен терен с кадастралната инфраструктура. След този планов етап, се пристъпва вече към техническото проектиране с всички функционални детайли за:

Обезопасяване сградните основи от дъждовните води чрез дренажно-водоотводнителна система

Проектират се водосъбирателни системи в ЗП (приосновни, етажни, покривни) водни резервоари или такива в зелената площ за повторно използване на водите за санитарно-битови, поливни и др. нужди. Тези резервоари в много градове по света се изграждат в парковите пространства основно за напояване и миене на улиците. Инвестицията в изграждането на резервоари при липса на ресурси е възможно изцяло да замести сондиранията за подземни води. Те са съществен проблем за чувствителни специални територии ограничени със статут на курорти или защитени местности.

Предотвратяване подкопаване на различни основи – на подпорни стени, алейни настилки, площадки, поради вида на скалата или почвата

При глинести и стръмни терени откритите пространства подложени на обилни валежи се подсигуряват с допълнителни стъпаловидни фундаменти, с външни на оградите дренажни системи.

Вертикална планировка цени

Предотвратяване на почвена ерозия, свличане/пропадане, заблатяване

Икономично реализиране на безопасен пешеходен достъп улица – двор – сграда ниско по терена. Съставя се картограма за баланс на земните маси, за обема на изкопа/насипа.

  • Моделиране на земния терен и съставяне на решения за подземни / надземни проводи;
  • Определяне площите за озеленяване в комунално, мелиоративно, естетично отношение;
  • Изграждане на хармоничен микро ландшафт, за пълния завършек на новото строителство;
  • Предпоставка за уединена и комфортна дворна среда, използваща естествените ресурси природосъобразно, като устойчиво пространство.

Вертикална планировка – цена?

Когато стане дума за цената на вертикалната планировка е важно да се отбележи, че такава би следвало да се определи след посещение на обекта на който ще бъде направена. Няма как от разстояние да бъде посочена цена.

изпълнител на проекти за вертикална планировка

Ако имате въпроси по темата се свържете с нас чрез онлайн формата за контакти или на телефон: +359 89 6 211 583